Strted in 1985 Monthly
ISSN 1005-0302
CN 21-1315/TG
Impact factor:2.267

The journal has been awarded the excellent periodical in China, and its articles are covered by SCI, EI, CA, SA, JST, AJ, CSA, MA, EMA, AIA etc., PASCAL web. ISI web of Science,SCOPUS.

Other articles related with "":
  Zhang Qi,Jiang Chuan,Ji Youshu,Feng Minxuan,Li Bin,Xu Chao,Liu Liu
  Unified Model for Word Segmentation and POS Tagging of Multi-Domain Pre-Qin Literature
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (3): 2-11 [Abstract] (69) [PDF 877 KB] (41)
  Hu Haotian,Ji Jinfeng,Wang Dongbo,Deng Sanhong
  An Integrated Platform for Food Safety Incident Entities Based on Deep Learning
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (3): 12-24 [Abstract] (50) [PDF 14352 KB] (35)
  Wang Qian,Wang Dongbo,Li Bin,Xu Chao
  Deep Learning Based Automatic Sentence Segmentation and Punctuation Model for Massive Classical Chinese Literature
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (3): 25-34 [Abstract] (51) [PDF 7539 KB] (29)
  Shen Si,Li Qinyu,Ye Yuan,Sun Hao,Ye Wenhao
  Topic Mining and Evolution Analysis of Medical Sci-Tech Reports with TWE Model
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (3): 35-44 [Abstract] (56) [PDF 1401 KB] (29)
  Hu Shaohu,Zhang Yingyi,Zhang Chengzhi
  Review of Keyword Extraction Studies
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (3): 45-59 [Abstract] (175) [PDF 794 KB] (85)
  Lv Xueqiang,Luo Yixiong,Li Jiaquan,You Xindong
  Review of Studies on Detecting Chinese Patent Infringements
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (3): 60-68 [Abstract] (31) [PDF 676 KB] (10)
  Chang Zhijun,Qian Li,Xie Jing,Wu Zhenxin,Zhang Hu,Yu Qianqian,Wang Ying,Wang Yongji
  Big Data Platform for Sci-Tech Literature Based on Distributed Technology
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (3): 69-77 [Abstract] (55) [PDF 1493 KB] (31)
  Feng Yong,Liu Yang,Xu Hongyan,Wang Rongbing,Zhang Yonggang
  Recommendation Model Incorporating Neighbor Reviews for GRU Products
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (3): 78-87 [Abstract] (75) [PDF 918 KB] (46)
  Zhang Xin,Wen Yi,Xu Haiyun
  A Prediction Model with Network Representation Learning and Topic Model for Author Collaboration
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (3): 88-100 [Abstract] (54) [PDF 4073 KB] (38)
  Cheng Bin,Shi Shuicai,Du Yuncheng,Xiao Shibin
  Keyword Extraction for Journals Based on Part-of-Speech and BiLSTM-CRF Combined Model
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (3): 101-108 [Abstract] (122) [PDF 761 KB] (52)
  Wang Hongbin,Wang Jianxiong,Zhang Yafei,Yang Heng
  Topic Recognition of News Reports with Imbalanced Contents
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (3): 109-120 [Abstract] (36) [PDF 790 KB] (22)
  Chang Chengyang,Wang Xiaodong,Zhang Shenglei
  Polarity Analysis of Dynamic Political Sentiments from Tweets with Deep Learning Method
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (3): 121-131 [Abstract] (120) [PDF 915 KB] (53)
  Liu Tong, Liu Chen, Ni Weijian
  A semi-supervised Chinese sentiment analysis method based on multi-level data augmentation
    Data Analysis and Knowledge Discovery   0 Vol. (): 1- [Abstract] (41) [PDF 705 KB] (12)
  Zhao Tianzi, Duan Liang, Yue Kun, Qiao Shaojie, Ma Zijuan
  Generating News Clues with Biterm Topic Model
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (2): 1-13 [Abstract] (255) [PDF 2125 KB] (107)
  Xie Wang, Wang Lizhen, Chen Hongmei, Zeng Lanqing
  Identifying Relationship Between Pollution Sources and Cancer Cases with Spatial Ordered Pair Patterns
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (2): 14-31 [Abstract] (111) [PDF 1577 KB] (49)
  Xu Yabin, Sun Qiutian
  Identifying Leaders and Dissemination Paths of Public Opinion
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (2): 32-42 [Abstract] (192) [PDF 1281 KB] (127)
  Zhang Mengyao, Zhu Guangli, Zhang Shunxiang, Zhang Biao
  Grouping Microblog Users of Trending Topics Based on Sentiment Analysis
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (2): 43-49 [Abstract] (261) [PDF 722 KB] (133)
  Zhang Jinzhu, Yu Wenqian
  Topic Recognition and Key-Phrase Extraction with Phrase Representation Learning
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (2): 50-60 [Abstract] (132) [PDF 1743 KB] (101)
  He Xueyao, Ma Tingcan, Yue Mingliang, Ou Guiyan
  Analyzing Highly Cited Papers Sponsored by National Natural Science Foundation of China
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (2): 61-69 [Abstract] (160) [PDF 5075 KB] (68)
  Ke Qing, Ding Songyun, Qin Qin
  Health Information Readability Affects Users’ Cognitive Load and Information Processing: An Eye-Tracking Study
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (2): 70-82 [Abstract] (83) [PDF 843 KB] (52)
  Shen Wang, Li Shiyu, Liu Jiayu, Li He
  Optimizing Quality Evaluation for Answers of Q&A Community
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (2): 83-93 [Abstract] (118) [PDF 1193 KB] (55)
  Li Danyang, Gan Mingxin
  Music Recommendation Method Based on Multi-Source Information Fusion
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (2): 94-105 [Abstract] (159) [PDF 1639 KB] (91)
  Li Ming, Li Ying, Zhou Qing, Wang Jun
  Analyzing Knowledge Demand and Supply of Community Question Answering with TF-PIDF
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (2): 106-115 [Abstract] (100) [PDF 998 KB] (49)
  Qiu Yunfei, Guo Lei
  Predicting Diabetic Complications with Unbalanced Data
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (2): 116-128 [Abstract] (145) [PDF 1334 KB] (80)
  Liang Jiaming, Zhao Jie, Zheng Peng, Huang Liushen, Ye Minqi, Dong Zhenning
  Framework for Computing Trust in Online Short-Rent Platform Using Feature Selection of Images and Texts
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (2): 129-140 [Abstract] (115) [PDF 1072 KB] (55)
  Lv Huakui,Liu Zhenghao,Qian Yuxing,Hong Xudong
  Relationship Between Financial News and Stock Market Fluctuations
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (1): 99-111 [Abstract] (112) [PDF 5095 KB] (83)
  Chai Guorong,Wang Bin,Sha Yongzhong
  Public Health Risk Forecasting with Multiple Machine Learning Methods Combined:Case Study of Influenza Forecasting in Lanzhou, China
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (1): 90-98 [Abstract] (139) [PDF 1302 KB] (93)
  Chen Yixin,Chen Xinyue,Liu Yi,Wang Hanzhen,Lai Yongqing,Xu Yang
  Detecting Rumor Dissemination and Sources with SIDR Model
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (1): 78-89 [Abstract] (119) [PDF 1034 KB] (86)
  Hyonil Kim,Ou Shiyan
  Identifying Citation Texts with Unsupervised Method
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (1): 66-77 [Abstract] (167) [PDF 934 KB] (102)
  Leng Jidong,Lv Xueqiang,Jiang Yang,Li Guolin
  Consensus Mechanisms of Consortium Blockchain: A Survey
    Data Analysis and Knowledge Discovery   2021 Vol.5 (1): 56-65 [Abstract] (131) [PDF 694 KB] (75)
  Copyright © 2016 Data Analysis and Knowledge Discovery   Tel/Fax:(010)82626611-6626,82624938   E-mail:jishu@mail.las.ac.cn