Advanced Search
 名称  查看  URL地址
当期目录 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_dqml_2096-3467.xml
下期目录 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_xqml_2096-3467.xml
最新录用 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_zxly_2096-3467.xml
在线预览 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_first_2096-3467.xml
栏目
编者按 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_139_2096-3467.xml
研究论文 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_149_2096-3467.xml
卷首语 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_150_2096-3467.xml
综述评介 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_151_2096-3467.xml
主编寄语 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_153_2096-3467.xml
论文 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_154_2096-3467.xml
首届"数据分析与知识发现"学术研讨会专辑(I) http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_155_2096-3467.xml
首届"数据分析与知识发现"学术研讨会专辑(II) http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_156_2096-3467.xml
专家视点 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_157_2096-3467.xml
iPRES2007 SPECIAL ISSUE http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_78_2096-3467.xml
电子商务 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_79_2096-3467.xml
电子政务 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_80_2096-3467.xml
会议综述 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_82_2096-3467.xml
DLIB & OSS 2011论文选登 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_138_2096-3467.xml
情报分析与知识发现 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_85_2096-3467.xml
特邀专栏 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_88_2096-3467.xml
22届机检会专题 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_103_2096-3467.xml
DLIB & OSS 2009论文选登 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_104_2096-3467.xml
海外动向 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_105_2096-3467.xml
书评 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_106_2096-3467.xml
20届机检会论文选登 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_76_2096-3467.xml
21届机检会论文选登 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_77_2096-3467.xml
理论探讨 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_115_2096-3467.xml
专家论坛 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_117_2096-3467.xml
文献标准化 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_134_2096-3467.xml
综述 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_126_2096-3467.xml
信息管理技术 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_129_2096-3467.xml
电子出版物 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_132_2096-3467.xml
专题 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_93_2096-3467.xml
专题研究 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_94_2096-3467.xml
资料 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_95_2096-3467.xml
庆祝100期征文 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_120_2096-3467.xml
金融证劵信息管理 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_118_2096-3467.xml
网络与应用 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_131_2096-3467.xml
应用论文 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_152_2096-3467.xml
图书馆自动化 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_107_2096-3467.xml
数字图书馆 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_87_2096-3467.xml
企业信息管理技术 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_109_2096-3467.xml
信息检索技术 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_90_2096-3467.xml
知识组织与知识管理 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_92_2096-3467.xml
数据库技术 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_133_2096-3467.xml
第三届图书馆自动化学术研讨会论文摘选 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_135_2096-3467.xml
信息资源 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_128_2096-3467.xml
网络资源与建设 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_89_2096-3467.xml
情报分析与研究 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_84_2096-3467.xml
教育与培训 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_108_2096-3467.xml
应用实践 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_91_2096-3467.xml
动态 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_97_2096-3467.xml
通知 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_102_2096-3467.xml
版权保护 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_121_2096-3467.xml
网络存储技术 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_122_2096-3467.xml
台湾飞鸿 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_130_2096-3467.xml
著作权保护 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_112_2096-3467.xml
知识产权保护 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_111_2096-3467.xml
产权保护 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_113_2096-3467.xml
网络多媒体技术 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_114_2096-3467.xml
流媒体应用技术 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_123_2096-3467.xml
设备维护技术 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_119_2096-3467.xml
工作交流 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_81_2096-3467.xml
企业之窗 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_83_2096-3467.xml
情报研究与分析 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_137_2096-3467.xml
总目录 http://manu44.magtech.com.cn/Jwk_infotech_wk3/CN/rss_lm_136_2096-3467.xml
版权所有 © 2015 《数据分析与知识发现》编辑部
地址:北京市海淀区中关村北四环西路33号 邮编:100190
电话/传真:(010)82626611-6626,82624938
E-mail:jishu@mail.las.ac.cn